Sprawozdania finansowe
Przedszkola nr 434
„Na Górce”
dostępne są na stronie
DBFO Wesoła m.st.Warszawy

Przedszkole nr 434 „Na Górce”, jest przedszkolem publicznym, realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej. Uwzględnia on wymagania zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, higieny pracy oraz potrzeb dzieci i oczekiwań rodziców.  Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola, opracowany przez Dyrektora placówki najpóźniej do 30 kwietnia i zatwierdzony przez organ prowadzący.

Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00 do 17:30. Funkcjonuje przez cały rok szkolny.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku (dopuszczalne jest łączenie dzieci 3–4 letnich, 4–5 letnich, 5-6 letnich).

W placówce znajdują się 6 oddziałów.

Skip to content