Sprawozdania finansowe
Przedszkola nr 434
„Na Górce”
dostępne są na stronie
DBFO Wesoła m.st.Warszawy

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 434 „Na Górce” w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej przedszkole434.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-09-1
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Ta strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Deklarację sporządzono 2020-09-26 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-04-04

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Nowak-Molenda. Kontaktować można się mejlowo – sekretariat.p434@eduwarszawa.pl lub telefonicznie +48 / 22 244 29 02 .

Wyznaczonymi koordynatorami w zakresie dostępności są:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementów. Można także zażądać udostępnienia informacji  za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać mejlowo: sekretariat.p434@eduwarszawa.pl

Zgłaszając takie żądanie należy podać: imię i nazwisko, dane kontaktowe (np. numer telefony lub e-mail) oraz dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny cyfrowo. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Na zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z otrzymanego zgłoszenia, zaproponujemy dostęp do nich w alternatywny sposób.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl.

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Możliwość dojazdu autobusami miejskimi linii:

 • numer 411, 502, 704, 720, 722, 730 do przystanku 1.Praskiego Pułku 01, który usytuowany jest w odległości około 160 m od wejścia do przedszkola.
 • numer 198, N21 do przystanku 1.Praskiego Pułku 03, który usytuowany jest w odległości około 100 m od wejścia do przedszkola.

Możliwość dojazdu samochodem bezpośrednio pod budynek przedszkola.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Przedszkole nr 434 „Na Górce” w Warszawie stanowi budynek piętrowy, wolnostojący,  otoczony ogrodem i lasem. Do ulicy 1 Praskiego Pułku prostopadle przylega wewnętrzna ulica. Przy niej znajduje się wejście główne. Dookoła budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. Wejścia na teren przedszkola oraz do budynku zabezpieczone są domofonami. Aby dostać się do sekretariatu należy wybrać 7#. Sekretariat znajduje się na parterze po lewej stronie.

Budynek  jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. W placówce znajduje się winda, dzięki której osoba poruszająca się na wózku może swobodnie przemieszczać się między piętrami. Zarówno na parterze jak i w każdej sali, gdzie przeprowadzane są zajęcia dydaktyczne, znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przedszkole objęte jest monitoringiem wizyjnym. Monitoring obejmuje teren wokół placówki.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przedszkolu można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

W przedszkolu nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Skip to content