Sprawozdania finansowe
Przedszkola nr 434
„Na Górce”
dostępne są na stronie
DBFO Wesoła m.st.Warszawy

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 434 „Na Górce” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkole434.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-09-1
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-26
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-09-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Nowak-Molendasekretariat.p434@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 / 22 244 29 02 .Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Wyznaczonymi koordynatorami w zakresie dostępności są:

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji  za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Możliwość dojazdu autobusami miejskimi linii:

 • numer 411, 502, 704, 720, 722, 730 do przystanku 1.Praskiego Pułku 01, który usytuowany jest w odległości około 160 m od wejścia do przedszkola.
 • numer 198, N21 do przystanku 1.Praskiego Pułku 03, który usytuowany jest w odległości około 100 m od wejścia do przedszkola.

Możliwość dojazdu samochodem bezpośrednio pod budynek przedszkola.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Przedszkole nr 434 „Na Górce” stanowi budynek piętrowy, wolnostojący,  otoczony ogrodem i lasem. Główne wejście do przedszkola znajduje się od strony ul. 1 Praskiego Pułku. Wejście do budynku zabezpieczone jest domofonem. Sekretariat znajduje się na parterze po lewej stronie. Przedszkole objęte jest monitoringiem wizyjnym. Monitoring obejmuje teren wokół placówki. Budynek  jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. W placówce znajduje się winda, dzięki której osoba poruszająca się na wózku może swobodnie przemieszczać się między piętrami. Zarówno na parterze jak i w każdej sali, gdzie przeprowadzane są zajęcia dydaktyczne, znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma pętli indukcyjnych. Przed budynkiem są wydzielone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Skip to content