Inspektor Ochrony Danych Osobowych Przedszkola nr 434 „Na Górce” w Warszawie

Kamila Rudzińska-Kępka

 
Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem Firmy Edukompetencje.
Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:
  1. 1) Art.37-39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
  2. Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
  3. Zarządzenie nr 5 Dyrektora Przedszkola nr 434 „Na Górce” w Warszawie z dnia  31 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu nr 434 w Warszawie.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, czyli RODO, chcemy poinformować Państwa, w jakich celach
i na jakich zasadach przetwarzamy dane naszych przedszkolaków i ich rodziców lub opiekunów.

Kto jest Administratorem danych osobowych naszych wychowanków i ich rodziców?

Tym Administratorem jest Przedszkole nr 434 „Na Górce” w Warszawie, ul. 1 Praskiego Pułku 116, 05-077 Warszawa. tel. 222442902 e-mail: p434@eduwarszawa.pl

Do czego potrzebujemy tych danych?

Aby wychowankowie mogli uczęszczać do naszego przedszkola, musimy jednoznacznie ich zidentyfikować, zapewnić wsparcie, opiekę, bezpieczeństwo. Prowadzimy dokumentację, przedszkolną, zapewniamy żywienie, kontaktujemy się z rodzicami, a bez danych byłoby to po prostu niemożliwe.

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

Działamy w oparciu o szereg szczegółowych przepisów, m.in. ustawy Prawo oświatowe i innych aktów prawnych regulujących działanie
polskich jednostek oświatowych. Przepisy te zobowiązują nas do przetwarzania określonych danych. Niekiedy przetwarzamy dane na
podstawie zgody rodzica lub opiekuna, np. w przypadku publikacji wizerunków i innych danych dziecka na naszej stronie internetowej.

Jak długo będziemy je przetwarzać?

Część informacji przetwarzamy w danym roku szkolnym, dane w dokumentacji dziecka przechowujemy przez cały okres jego pobytu w
przedszkolu, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Wybrane dane archiwizujemy zgodnie z przyjętymi w naszym przedszkolu zasadami. Po upływie wymaganego czasu przechowywania danych, regularnie je usuwamy.

Czy przetwarzanie danych jest niezbędne?

W zdecydowanej większości przypadków tak, w związku z wymogami wynikającymi z przepisów. W wybranych sytuacjach przetwarzania, jak np. przy publikacji informacji na temat dzieci na naszej stronie, rodzice mogą całkowicie dobrowolnie zdecydować, czy wyrazić taką zgodę, czy nie i nie będzie to miało wpływu na inne aspekty funkcjonowania dziecka w przedszkolu.

Gdzie możecie Państwo znaleźć więcej szczegółów na temat przetwarzania?

Pełne informacje na temat przetwarzania danych dostępne są w siedzibie przedszkola, będą także przesyłane drogą elektroniczną na
podane przez rodziców lub opiekunów adresy e-mail.

Jakie prawa dotyczące danych Państwu przysługują?

Zgodnie z rozporządzeniem RODO, w każdym momencie macie Państwo prawo dostępu do danych swoich i dziecka, do informacji
na temat ich przetwarzania, prawo ich poprawiania lub aktualizacji. W przypadkach, gdy dane są przetwarzane na
podstawie zgody, także do jej wycofania. Gdy dane nie są już niezbędne, także do ich usunięcia. Niekiedy przysługuje Wam
prawo do wyrażenia sprzeciwu. Macie także prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

A jeśli będziecie Państwo mieli dodatkowe pytania dotyczące danych, kontakt do naszego Inspektora ochrony danych to: iod.wesola@edukompetencje.pl

Rekrutacja pracowników w jednostkach oświatowych, zgodna z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) materiał informacyjny opracowany przez specjalistów Edukompetencje

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KANDYDATÓW DO PRACY W PRZEDSZKOLU NR 434 „NA GÓRCE” W WARSZAWIE
NA STANOWISKA PEDAGOGICZNE I SAMORZĄDOWE

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej: RODO), informujemy:

1) Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych przesłanych przez kandydatów są przetwarzane w celu przeprowadzania przez Administratora procesów rekrutacji na pracowników.

2) Administratorem danych osobowych kandydatów na pracowników jest Przedszkole nr 434 „Na Górce” w Warszawie, z siedzibą przy 1 Praskiego Pułku 116, 05-077 Warszawa. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod.wesola@edukompetencje.pl.

3) Dane w zakresie określonym w poniższych przepisach prawa, będą przez Administratora przetwarzane na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. obowiązku realizacji wymogów prawa, w szczególności:

a) 221 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1043 ze zm.);

b) w przypadku kandydatów na pracowników pedagogicznych – dodatkowo Art. 9 – 10 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018 poz. 967) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575);

c) w przypadku kandydatów na pracowników samorządowych – dodatkowo Art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019, poz. 1282);

d) w przypadku osób mających w trakcie zatrudnienia sprawować opiekę nad dziećmi – art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. 2016 poz. 862 z późn. zm.); a także na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zatrudnienia wybranych kandydatów.

4) Podstawą prawną przetwarzania danych kandydatów wykraczających poza zakres wymagany przepisami prawa jest 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda wyrażona przez kandydata.

5) Dokumenty zawierające dane kandydatów będą przechowywane do momentu ustania ich przydatności, a więc do zakończenia procesu rekrutacji, tj. do czasu efektywnego podjęcia pracy przez pracownika zrekrutowanego w trakcie danej rekrutacji. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody kandydata, będą one mogły być przez Administratora usunięte wcześniej, niezwłocznie po wycofaniu zgody.

6) Administrator zastrzega sobie możliwość przechowywania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celów przyszłych rekrutacji – może to mieć miejsce jedynie w przypadkach, gdy kandydaci wyrażą na to zgodę.

7) Przekazane dane osobowe mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym z przepisów prawa.

8) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, prawo do wycofania zgody oraz do usunięcia danych.

9) Osoba, której dane będą przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku podejrzenia nieprawidłowości przy przetwarzaniu jej danych.

10) Wzięcie udziału w rekrutacji i związane z tym podanie danych jest dobrowolne, ale Administrator ma prawo żądać określonych danych kandydatów, na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawa. Niepodanie tych danych przez kandydatów uniemożliwi ich udział w procesie rekrutacji.

Skip to content