Sprawozdania finansowe
Przedszkola nr 434
„Na Górce”
dostępne są na stronie
DBFO Wesoła m.st.Warszawy

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami organami przedszkola są:

 • Dyrektor Przedszkola;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Rada Rodziców.

W przedszkolu zatrudnieni są:

pracownicy pedagogiczni:

 • nauczyciele wychowania przedszkolnego;
 • nauczyciel języka angielskiego;
 • nauczyciel rytmiki;
 • nauczyciel gimnastyki;
 • nauczyciel tańca;
 • logopeda;
 • pedagog specjalny;
 • katechetka.

pracownicy niepedagogiczni:

 • sekretarka;
 • intendent;
 • pomoce nauczycieli;
 • woźne oddziałowe;
 • kucharz;
 • pomoce kuchenne;
 • robotnik do prac lekkich.
Skip to content