Sprawozdania finansowe
Przedszkola nr 434
„Na Górce”
dostępne są na stronie
DBFO Wesoła m.st.Warszawy

Przedszkole nr 434 „Na Górce” w równej mierze pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne skierowane do dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Przedszkole realizuje cele określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydawanych na jej podstawie a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego:

 • wspomaga dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • buduje system wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 • kształtuje u dzieci odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • rozwija umiejętności społeczne dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • troszczy się o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;
 • zachęca do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 • buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwija umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • wprowadza dzieci w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętność wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej;
 • zapewnia dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
Skip to content